Benno-Maria Kehl
Sozialarbeiter, ehem. Franziskaner